Hướng dẫn sử dụng Google Meet tham gia lớp học (nên sử dụng laptop, máy tính bàn)

Hướng dẫn sử dụng Google Meet tham gia lớp học (nên sử dụng laptop, máy tính bàn) để việc học đạt hiệu quả cao nhất.

» Xem thêm cách đổi tên Google Meet trên máy tính, điện thoại