Bài tập số 3_MS Word

Thực hiện theo các yêu cầu sau:

– Tạo một tài liệu Word mới
– Lưu tài liệu ở Desktop với tên: HoVaTenSinhVien_BT3_MSW.docx
– Thực hiện canh lề cho trang:

  • Lề trên (top) cách mép trên 2cm.
  • Lề dưới (bottom) cách mép dưới 2cm.
  • Lề trái (left) cách mép trái 2.5cm.
  • Lề phải (right) cách mép phải 2cm.

– Chọn khổ giấy A4
– Thực hiện soạn thảo và định dạng theo mẫu dưới:
√ Gợi ý:

   • Tiêu đề sử dụng WordArt với Format Shape…/Text Options/ Text Effects/ 3-D Format với Depth: Color: “Black, Text 1”, “Size: 11pt”, Contour: Color: “Orange, Accent 2”, “Size: 0.5pt”
   • Tiêu đề sử dụng WordArt với Format Shape…/Text Options/ Text Effects/ 3-D Rotation với X: 0, Y: 30, Z: 0, Perspective: 0
   • Tiêu đề sử dụng WordArt với Text Effects/Transform: Inflate
   • Tiêu đề “DANH SÁCH CÁC PHIM NGẮN HAY” sử dụng font: Broadway
   • Page color sử dụng màu nền: White, Background 1, Darker 15%
   • Sử dụng Header (Banded) và Footer (Retrospect) cho văn bản
   • Sử dụng font: Times New Roman với size: 12pt cho phần nội dung

» Các hình ảnh trong bài tải về tại đây

Bài viết nên xem

Bài tập số 5_MS Word

Thực hiện theo các yêu cầu sau: – Tạo một tài liệu Word mới – …