Bài tập số 2_MS Word

Thực hiện theo các yêu cầu sau:

– Tạo một tài liệu Word mới
– Lưu tài liệu ở Desktop với tên: HoVaTenSinhVien_BT2_MSW.docx
– Thực hiện canh lề cho trang:

  • Lề trên (top) cách mép trên 2cm.
  • Lề dưới (bottom) cách mép dưới 2cm.
  • Lề trái (left) cách mép trái 2.5cm.
  • Lề phải (right) cách mép phải 2cm.

– Chọn khổ giấy A4
– Thực hiện soạn thảo và định dạng theo mẫu dưới:
√ Gợi ý:

   • Các hình khối (shape) sử dụng Shape Effects/Glow: 18 point; Gold; Accent Color 4
   • Hình khối Shape “8 bước” thực hiện Format Shape… 3-D Rotation với Presets/Perspective/Perspective/Perspective Contrasting Left, X: 40, Y: 10, Z: 350.
   • Page color sử dụng màu nền: White, Background 1, Darker 5%
   • Sử dụng font: Times New Roman cho phần nội dung và Courier New cho tiêu đề với size: 12pt

» Các hình ảnh trong bài tải về tại đây

Bài viết nên xem

Bài tập số 5_MS Word

Thực hiện theo các yêu cầu sau: – Tạo một tài liệu Word mới – …