Bài tập số 1_MS PowerPoint

Thực hiện theo các yêu cầu sau:

– Tạo một tài liệu PowerPoint mới
– Chọn Slide Size dạng WideScreen (16:9)
– Lưu tài liệu ở Desktop với tên: HoVaTenSinhVien_BT1_MSPP.pptx

 1. Tạo 2 slide theo mẫu bên dưới
 2. Lựa chọn theme có tên: Depth
 3. Slide 1: không chọn hiệu ứng trong Transitions, tự chuyển sang Slide 2 sau 3 giây.
 4. Khi trình chiếu trong Slide 1 tự động xuất hiện hình đa giác (Shapes/Octagon (số 8)) có dòng chữ “THI TRẮC NGHIỆM” với hiệu ứng Bounce, sau đó tự động xuất hiện hình đa giác (Shapes/Octagon (số 8)) có dòng chữ “TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG” với hiệu ứng Grow & Turn.
 5. Slide 2: Khi trình chiếu xong Slide 1 tự động xuất hiện hiệu ứng từ trên xuống cho dòng chữ “THỜI GIAN LÀM BÀI” và biến mất sau 2 giây, sau đó tự động xuất hiện hiệu ứng từ dưới lên cho dòng chữ “60 PHÚT” và biến mất sau 2 giây
 6. Slide 2: lựa chọn hiệu ứng trong Transitions: Airplane

 Chú ý:

 • Hình đa giác sử dụng Color: Gold, Accent 5, Lighter 40%. Gradient: Linear Down
 • Sử dụng font: Arial và size: 24pt cho Slide 1
 • Sử dụng font: Arial và size: 48pt cho Slide 2
 • Ở Slide 2 với mỗi dòng lựa chọn 2 hiệu ứng: Entrance và Exit
 • Hiệu ứng cho các đối tượng nếu không qui định cụ thể trong các slide là tùy chọn. Thời gian hoạt động của các hiệu ứng là 1 giây. Ở nhóm Timing, Start: After Previous

» Các hình ảnh trong bài tải về tại đây
» Tham khảo mẫu

Bài viết nên xem

Bài tập số 5_MS PowerPoint

Thực hiện theo các yêu cầu sau: – Tạo một tài liệu PowerPoint mới – …