Bài tập số 3_MS Excel

– Tạo một bảng tính excel mới
– Lưu ở Desktop với tên: HoVaTenSinhVien_BT3_MSE.xlsx