Bài tập số 4_MS PowerPoint

Thực hiện theo các yêu cầu sau:

– Tạo một tài liệu PowerPoint mới
– Chọn Slide Size dạng WideScreen (16:9)
– Lưu tài liệu ở Desktop với tên: HoVaTenSinhVien_BT4_MSPP.pptx

   1.  Tạo trình diễn gồm 5 slide bằng theme Ion Boardroom có nội dung như mẫu dưới.
   2. Yêu cầu chung:
    –   
    Định dạng phần tiêu đề (Title) Font: Times New Roman, Size: 44.

    –   Định dạng phần nội dung Font chữ Times New Roman, Size: 18.
    –   
    Tạo 2 nút Sum, End (Shapes/ Action Buttons/ Blank) sao cho chỉ xuất hiện ở các slide 2,3,4,5.
    –   
    Khi Click nút Sum sẽ đi đến Slide 2.

    –   Khi Click nút End sẽ kết thúc trình chiếu.
    –   Đánh số Slide cho tất cả các slide trừ slide 1.
   3. Thiết lập hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide (transitions) tùy ý nhưng phải khác nhau ở các slide.
   4. Ở slide 1 chèn nội dung và định dạng theo mẫu. Tuỳ chỉnh Format/Text Effects/Transform: Inflate
   5. Ở slide 2, chèn liên kết đến các slide 3,4,5.
    –   Click DINH DƯỠNG LÀ GÌ ? chuyển đến slide 3.
    –   Click CÁC CHẤT DINH DƯỠNG chuyển đến slide 4
    –   Click NHÓM DINH DƯỠNG chuyển đến slide 5.
   6. Tạo hiệu ứng Animation cho tất cả đối tượng trên tất cả các slide nhưng phải khác nhau ở các slide.

  Chú ý: Hiệu ứng cho các đối tượng nếu không qui định cụ thể trong các slide là tùy chọn. Thời gian hoạt động của các hiệu ứng là 1 giây. Ở nhóm Timing, Start: With Previous

» Các hình ảnh trong bài tải về tại đây

Bài viết nên xem

Bài tập số 5_MS PowerPoint

Thực hiện theo các yêu cầu sau: – Tạo một tài liệu PowerPoint mới – …