Bài tập số 2_MS Excel

– Tạo một bảng tính excel mới
– Lưu ở Desktop với tên: HoVaTenSinhVien_BT2_MSE.xlsx