Hiểu biết về CNTT cơ bản

® CHƯƠNG 1: HIỂU BIẾT VỀ CNTT CƠ BẢN

® CHƯƠNG 2: SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN

® CHƯƠNG 3: MẠNG MÁY TÍNH VÀ SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN

⊕ Tham khảo hướng dẫn cách tạo lập gmail google