Hiểu biết về CNTT cơ bản

» Video bài giảng tham khảo:

» Slide bài giảng tham khảo:
» Chương 1:

» Chương 2:

» Chương 3

» Tham khảo hướng dẫn cách tạo lập gmail google:

» Tham khảo video hướng dẫn thiết kế banner siêu tốc:
Link website: http://bit.ly/2veWtHX