Bài tập số 4_MS Excel

– Tạo một bảng tính excel mới
– Lưu ở Desktop với tên: HoVaTenSinhVien_BT4_MSE.xlsx