Bài tập số 1_MS Excel

– Tạo một bảng tính excel mới
– Lưu ở Desktop với tên: HoVaTenSinhVien_BT1_MSE.xlsx