Bài tập sử dụng trình chiếu PowerPoint

Bài tập số 4_MS PowerPoint

Thực hiện theo các yêu cầu sau: – Tạo một tài liệu PowerPoint mới – Chọn Slide Size dạng WideScreen (16:9) – Lưu tài liệu ở Desktop với tên: HoVaTenSinhVien_BT4_MSPP.pptx  Tạo trình diễn gồm 5 slide bằng theme Ion Boardroom có nội dung như mẫu dưới. Yêu cầu chung: –  …

Chi tiết »