Bài tập xử lý văn bản Word

Bài tập số 1_MS Word

Thực hiện theo các yêu cầu sau: – Tạo một tài liệu Word mới – Lưu tài liệu ở Desktop với tên: HoVaTenSinhVien_BT1_MSW.docx – Thực hiện canh lề cho trang: Lề trên (top) cách mép trên 2cm. Lề dưới (bottom) cách mép dưới 2cm. Lề trái (left) cách mép trái …

Chi tiết »

Bài tập số 2_MS Word

Thực hiện theo các yêu cầu sau: – Tạo một tài liệu Word mới – Lưu tài liệu ở Desktop với tên: HoVaTenSinhVien_BT2_MSW.docx – Thực hiện canh lề cho trang: Lề trên (top) cách mép trên 2cm. Lề dưới (bottom) cách mép dưới 2cm. Lề trái (left) cách mép trái …

Chi tiết »

Bài tập số 3_MS Word

Thực hiện theo các yêu cầu sau: – Tạo một tài liệu Word mới – Lưu tài liệu ở Desktop với tên: HoVaTenSinhVien_BT3_MSW.docx – Thực hiện canh lề cho trang: Lề trên (top) cách mép trên 2cm. Lề dưới (bottom) cách mép dưới 2cm. Lề trái (left) cách mép trái …

Chi tiết »

Bài tập số 4_MS Word

Thực hiện theo các yêu cầu sau: – Tạo một tài liệu Word mới – Lưu tài liệu ở Desktop với tên: HoVaTenSinhVien_BT4_MSW.docx – Thực hiện canh lề cho trang: Lề trên (top) cách mép trên 2cm. Lề dưới (bottom) cách mép dưới 2cm. Lề trái (left) cách mép trái …

Chi tiết »

Bài tập số 5_MS Word

Thực hiện theo các yêu cầu sau: – Tạo một tài liệu Word mới – Lưu tài liệu ở Desktop với tên: HoVaTenSinhVien_BT5_MSW.docx – Thực hiện canh lề cho trang: Lề trên (top) cách mép trên 2cm. Lề dưới (bottom) cách mép dưới 2cm. Lề trái (left) cách mép trái …

Chi tiết »

Bài tập số 6_MS Word

Thực hiện theo các yêu cầu sau: – Tạo một tài liệu Word mới – Lưu tài liệu ở Desktop với tên: HoVaTenSinhVien_BT6_MSW.docx – Thực hiện canh lề cho trang: Lề trên (top) cách mép trên 2cm. Lề dưới (bottom) cách mép dưới 2cm. Lề trái (left) cách mép trái …

Chi tiết »

Bài tập số 7_MS Word

Thực hiện theo các yêu cầu sau: – Tạo một tài liệu Word mới – Lưu tài liệu ở Desktop với tên: HoVaTenSinhVien_BT7_MSW.docx – Thực hiện canh lề cho trang: Lề trên (top) cách mép trên 2cm. Lề dưới (bottom) cách mép dưới 2cm. Lề trái (left) cách mép trái …

Chi tiết »