Home / Nộp Bài Thi

Nộp Bài Thi

Lưu ý: Tất cả bài thi thực hành: win, word, excel và powerpoint phải được nén lại thành tập tin có định dạng .zip.