Home / Nộp bài tập giữa kỳ

Nộp bài tập giữa kỳ

Lưu ý thời gian nộp bài tập giữa kỳ

  • Thời gian nộp bài tập Windows và Word trước ngày 30.3.2021
  • Thời gian nộp bài tập PowerPoint và Excel trước ngày 30.4.2021
  • Sinh viên nộp bài trễ hạn xem như không có điểm quá trình phần nộp trễ