Home / Đăng Ký Bài Tập Quá Trình (20%)

Đăng Ký Bài Tập Quá Trình (20%)

Dành cho sinh viên không đăng ký làm bài tập lớn.

  • Tất cả sinh viên không đăng ký làm bài tập lớn đều phải điền thông tin vào biểu mẫu dưới.
  • Phần địa chỉ Email, sinh viên điền chính xác Email đang nộp lấy điểm quá trình.
  • Sinh viên không điền thông tin xem như tự ý bỏ điểm quá trình (20%) và phải học lại vào kỳ học kế tiếp.