Home / Danh mục khác / Bài 3D: Đo Lưu Lượng Khí

Bài 3D: Đo Lưu Lượng Khí

Đánh giá

Mục đích:
– Hiểu phương pháp đo lưu lượng dòng khí trong đường ống dựa trên điều kiện bảo toàn năng lượng và động lượng.
– Hiểu cách sử dụng ống đo áp và máy đo áp.
– Tính toán lưu lượng dòng khí từ chênh lệch áp suất.