Home / Danh mục khác / Bài 1: THỦY TĨNH_CS1

Bài 1: THỦY TĨNH_CS1

Đánh giá

Mục đích: Giúp sinh viên hiểu rõ phương trình cơ bản của thủy tĩnh học và biết vận dụng nó trong một số vấn đề liên quan tới lưu chất không nén được ở trạng thái tĩnh.